Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała nr XIX/122/2020
Uchwała nr XIX/122/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata
2020-2030
11.06.2020 więcej
Uchwała nr XIX/121/2020
Uchwała nr XIX/121/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok
11.06.2020 więcej
Uchwała nr XIX/120/2020
Uchwała nr XIX/120/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu
budżetu w związku z realizacją zadania pn.”Poprawa
dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez
przebudowę dróg w centrum wsi Borowa” i pozostałego deficytu
budżetu
11.06.2020 więcej
Uchwała nr XIX/119/2020
Uchwała nr XIX/119/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu
budżetu w związku z realizacją zadania pn.”Rekultywacja
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w
Borowej”
11.06.2020 więcej
Uchwała nr XIX/118/2020
Uchwała nr XIX/118/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zasad
przyznawania diet radnych Gminy Borowa
11.06.2020 więcej
Uchwała nr XIX/117/2020
Uchwała nr XIX/117/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
11.06.2020 więcej
Uchwała nr XIX/116/2020
Uchwała nr XIX/116/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry
w Borowej za rok 2019
11.06.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/115/2020
Uchwała nr XVIII/115/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa na
2020 rok
10.05.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/114/2020
Uchwała nr XVIII/114/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Borowa na
2020 rok
10.05.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/113/2020
Uchwała nr XVIII/113/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok
10.05.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się