Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała nr XXIV/148/2020
Uchwała nr XXIV/148/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok
29.12.2020 więcej
Uchwała nr XXIV/147/2020
Uchwała nr XXIV/147/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o
określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.12.2020 więcej
Uchwała nr XXIV/146/2020
Uchwała nr XXIV/146/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2021
29.12.2020 więcej
Uchwała nr XXIV/145/2020
Uchwała nr XXIV/145/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie
zwolnień z podatku rolnego na 2021 rok
29.12.2020 więcej
Uchwała nr XXIV/144/2020
Uchwała nr XXIV/144/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2021 roku
oraz określenie trybu i szczegółowych warunków zwolnień z
podatku rolnego
29.12.2020 więcej
Uchwała nr XXIV/143/2020
Uchwała nr XXIV/143/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie
obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w
2021 roku
29.12.2020 więcej
Uchwała nr XXIV/142/2020
Uchwała nr XXIV/142/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości na 2021 rok
29.12.2020 więcej
Uchwała nr XXIV/141/2020
Uchwała nr XXIV/141/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie
Borowa na 2021 rok
29.12.2020 więcej
Uchwała nr XXIV/140/2020
Uchwała nr XXIV/140/2020 z dnia 30 listopad 2020 roku w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Borowa,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borowa,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego
transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów
29.12.2020 więcej
Uchwała nr XXIV/139/2020
Uchwała nr XXIV/139/2020 z dnia 2020 roku w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
29.12.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się