Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała nr XXI/133/2020
Uchwała nr XXI/133/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata
2020-2030
27.08.2020 więcej
Uchwała nr XXI/132/2020
Uchwała nr XXI/132/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawi
zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok
27.08.2020 więcej
Uchwała nr XXI/131/2020
Uchwała nr XXI/131/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Rzeszowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego
nr P-II.4131.2.174.2020 z dnia 01 lipca 2020 r.
27.08.2020 więcej
Uchwała nr XX/130/2020
Uchwała nr XX/130/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku o zmianie
uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sportowych oraz określenia ich
wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, ich
rodzajów i wysokości dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
27.08.2020 więcej
Uchwała nr XX/129/2020
Uchwała nr XX/129/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie
ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla sołtysów Gminy
Borowa
27.08.2020 więcej
Uchwała nr XX/128/2020
Uchwała nr XX/128/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie
inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego
27.08.2020 więcej
Uchwała nr XX/127/2020
Uchwała nr XX/127/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
27.08.2020 więcej
Uchwała nr XX/126/2020
Uchwała nr XX/126/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok
27.08.2020 więcej
Uchwała nr XX/125/2020
Uchwała nr XX/125/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie
udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa
za 2019 rok
27.08.2020 więcej
Uchwała nr XX/124/2020
Uchwała nr XX/124/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Borowa za 2019 rok
27.08.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się